ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme ovaantakya.com sitesi ile bu siteye üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.
  İşbu ovaantakya.com üyelik sözleşmesi, ovaantakya.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.
  Kullanıcı, ovaantakya.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  2.1. İşbu sözleşmenin konusu; ovaantakya.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
  2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “hasanbey.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
  2.3 Kullanıcı ve sunucu, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.
 3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI
  3.1 ovaantakya.com sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.
  3.2. ovaantakya.com kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, ovaantakya.com sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.
  Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “kullanıcı”lara duyurulur.
  3.3.ovaantakya.com sitesi tarafından sunulan hizmetlerde yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
 4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI
  4.1. Üyelik; sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, ovaantakya.com sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
 5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
  5.1.1. Kullanıcıların, ovaantakya.com sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, ovaantakya.com doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
  5.1.2. Kullanıcı, ovaantakya.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ovaantakya.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2. ovaantakya.com hak ve yükümlülükleri
5.2.1. ovaantakya.com sitede sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri “kullanıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
ovaantakya.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.
Kullanıcılar, sitenin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.
Bu değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, kullanıcılar tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde ovaantakya.com tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.2. ovaantakya.com sitede mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.
Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında herhangi bir hukuki sorumluluğu taşımamakla birlikte kullanıcının mağduriyetini ortadan kaldıracak adımları atacaktır.

 1. DİĞER HÜKÜMLER
  6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.1. ovaantakya.com sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (ovaantakya.com telif haklarına tabi çalışmalar) ovaantakya.com adresine ait olarak kullanılmaktadır.
Kullanıcılar, ovaantakya.com sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve ovaantakya.com telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının ovaantakya.com sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri
6.2.1. ovaantakya.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
6.2.2. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mücbir Sebepler
6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, ovaantakya.com tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.
6.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ovaantakya.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.
6.5. Sözleşmenin Feshi
6.5.1. İşbu sözleşme kullanıcı, siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. ovaantakya.com kullanıcıların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve “kullanıcı”lar fesih sebebiyle ovaantakya.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c. Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,
d. Kullanıcıların izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları ovaantakya.com adresindeki alış verişlerde bulunması.
Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir